APHDA
Swittch Language: 简体中文 | English
2018第八届... 2017第七届... 2016第六届... 2015第五届... 2014第四届... 2013第三届... 2012第二届... 2011第一届...

胡伟坚

CCD香港郑中设计事务所总监

郑忠先生、胡伟坚先生根据公司特点来讲述理性和感性。