APHDA
Swittch Language: 简体中文 | English
2018第八届... 2017第七届... 2016第六届... 2015第五届... 2014第四届... 2013第三届... 2012第二届... 2011第一届...

亚太金艺奖获奖酒店设计师互动对话

亚太金艺奖获奖酒店设计师互动对话主持人:孙建华杨邦胜、张智强、黎兆康、姜峰、Vincent Kon

亚太金艺奖获奖酒店设计师互动对话

主持人:孙建华

杨邦胜、张智强、黎兆康、峰、Vincent Kon